©2019 BIZ Valkenburg

Organisatie en werkwijze van BIZ Valkenburg

Kopgroep

Vertegenwoordigers van de grootste belangenorganisaties in Valkenburg (KHN, VOC en VVV) hebben de schouders eronder gezet om te komen tot oprichting van een BIZ. Deze ondernemers/vertegenwoordigers hebben zich samengepakt in de zg. 'kopgroep'. Samen met bureau Seinpost als expertisebureau werken zij aan het plan voor de BIZ en aan alle wettelijk te regelen zaken. De vele uren die hierin worden gestoken worden op vrijwillige basis ingezet. De kosten voor het inlenen van de noodzakelijke expertise zijn samen door de belangenorganisaties betaald, met steun van de Rabobank.

Maak kennis met de kopgroep, tevens uw contactpersonen voor al uw vragen:
 

Roger Kleijnen namens retail

Lars Dorren namens horeca

Nicole Schurgers namens VVV

Ylvi Wouters namens retail

Aschwin Gulikers namens attracties en horeca

 

De kopgroep vormt tevens het voorlopige bestuur van de BIZ.

Rechtsvorm
De samenwerking wordt georganiseerd in de vorm van stichting.


Termijn van werking
De BIZ kan worden opgericht voor de termijn van maximaal 5 jaar. Wij kiezen voor de maximale termijn.

 

Bestuur
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en uitvoering (doen) geven aan de doelstellingen vanuit het BlZ-plan. Het bestuur bestaat uit ten minste zes bestuurders.


Het bestuur stelt een BIZ-plan met meerjarenbegroting op voor de periode van de BIZ (2020 t/m 2024).  Op basis van deze begroting worden jaarplannen opgesteld, die worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
 

Deelnemersraad
De stichting kent een deelnemersraad waarin vertegenwoordigers van de VOC, KHN Valkenburg aan de Geul en de attracties deelnemen.

 

Zo kunnen alle type bedrijven (lees: bijdrageplichtigen) inbreng leveren. De deelnemersraad levert advies en input aan het bestuur voor de voorbereiding van voorstellen en/of activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van de BIZ. Het bestuur organiseert tweemaal per jaar een bijeenkomst met de deelnemersraad. Daarbij kunnen ook vertegenwoordigers van de gemeente Valkenburg aan de Geul worden uitgenodigd.


Werkwijze
De bijdrageplichtigen worden met een regelmatige nieuwsbrief en via ondernemersbijeenkomsten geïnformeerd. Daarnaast probeert het BIZ-bestuur de belangen van de ondernemers te behartigen via overleg met gemeente en andere stakeholders etc.


Ondersteuning
Het bestuur/de BIZ wordt ondersteunt door een citycoach (eventueel) aangevuld met secretariële ondersteuning en (eventueel) werkgroepen. De professional(s) dragen bij aan de professionele werking van de BIZ. De citycoach is belast met de (coördinatie van) de uitvoering van de activiteiten.


Verantwoording
Het BIZ-bestuur zorgt voor de uitvoering van de afgesproken activiteiten. En voor een jaarlijkse verantwoording hierover aan alle bijdrageplichtige ondernemers en de gemeente.