top of page

Organisatie en werkwijze van BIZ Valkenburg

De oorsprong

Vertegenwoordigers van de grootste belangenorganisaties in Valkenburg (KHN, VOC en VVV) hebben de schouders eronder gezet om te komen tot oprichting van een BIZ. Deze ondernemers/vertegenwoordigers hebben zich samengepakt in een zogenaamde "kopgroep", welke later is omgezet naar een stichting. 

 

Samen met bureau Seinpost als expertisebureau werkten zij aan het plan voor de BIZ en aan alle wettelijk te regelen zaken. De vele uren die hierin zijn gestoken werden op vrijwillige basis ingezet. De kosten voor het inlenen van de noodzakelijke expertise zijn samen door de belangenorganisaties betaald, met steun van de Rabobank.

Rechtsvorm
De samenwerking wordt georganiseerd in de vorm van een stichting, genaamd Stichting BIZ Valkenburg.

 

Op de homepage maak je kennis met het bestuur van Stichting BIZ Valkenburg, tevens de contactpersonen voor al je vragen.


Termijn van werking
De BIZ is opgericht voor de termijn van 5 jaar. 

 

Bestuur
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en uitvoering (doen) geven aan de doelstellingen vanuit het BlZ-plan.

 

Het bestuur stelt een BIZ-plan met meerjarenbegroting op voor de periode van de BIZ (2020 t/m 2024).  Op basis van deze begroting worden jaarplannen opgesteld, die worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

 

Deelnemersraad
De stichting kent een deelnemersraad waarin vertegenwoordigers van de horeca, retail en recreatie in deelnemen. De deelnemersraad is het adviesorgaan voor het bestuur en bepaalt de richting van precieze invulling van de begroting.

 

Via de deelnemersraad kunnen alle type bedrijven (lees: bijdrageplichtigen) inbreng leveren. De deelnemersraad levert advies en input aan het bestuur voor de voorbereiding van voorstellen en/of activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van de BIZ. Het bestuur organiseert tweemaal per jaar een bijeenkomst met de deelnemersraad. Daarnaast kan de deelnemersraad zelf besluiten om meerdere keren samen te komen.


Werkgroepen

De deelnemersraad vormt enkele werkgroepen voor de uitvoering van de plannen. Bijvoorbeeld een werkgroep voor de marketing, evenementen en sfeer/beleving.

 

Communicatie

De bijdrageplichtigen worden met een regelmatige nieuwsbrief en via ondernemersbijeenkomsten geïnformeerd door het bestuur, voor zover mogelijk. Daarnaast is het de eigen verantwoordelijkheid van (nieuwe) bijdrageplichtigen om geinformeerd te worden, bijvoorbeeld door zichzelf aan te melden voor de nieuwsbrief. Nieuwe bijdrageplichtigen kunnen i.v.m. de AVG niet automatisch worden geinformeerd. 

 

Ook probeert het BIZ-bestuur de belangen van de ondernemers te behartigen via overleg met gemeente en andere stakeholders.


Ondersteuning
Het bestuur/de BIZ wordt ondersteunt door een (betaalde) assistent, secretariële ondersteuning, de deelnemersraad en werkgroepen. 


Verantwoording
Het BIZ-bestuur zorgt voor de uitvoering van de afgesproken activiteiten en voor een jaarlijkse verantwoording hierover aan alle bijdrageplichtige ondernemers en aan de gemeente.

bottom of page