top of page

Privacy Policy Stichting BIZ Valkenburg

 

Inleiding

In onze stichting zijn vertrouwelijkheid, veiligheid en zorgvuldigheid belangrijke begrippen. Wij gaan dan ook volgens de regels om met persoonsgegevens en privacy.

Hoe wij daarmee omgaan, leest u in dit document. Wanneer u van mening bent dat deze regels niet goed staan vermeld of worden nageleefd, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.


Vertrouwelijkheid
BIZ Valkenburg is een Bedrijven Investerings Zone die de belangen van ondernemers in het gedefinieerde BIZ-gebied behartigt. Wij werken volgens de privacywet- en regelgeving. Wij verwerken uw gegevens vertrouwelijk, veilig en zorgvuldig en respecteren uw rechten.

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk zal niet onevenredig zijn. De informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Wij verwerken persoonsgegevens onder andere van onze leden, zakelijke relaties en geïnteresseerden. In bijzondere gevallen zullen wij uw (vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige) toestemming vragen voor verwerking. Uw toestemming zal worden vastgelegd en bewaard. U kunt in beginsel gegeven toestemming weer intrekken.


Deelnemers
Wij bewaren de persoonsgegevens van onze deelnemers in verband met het bijhouden van de ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en het uitnodigen voor bijeenkomsten/evenementen zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn. Deelnemers kunnen ondernemingen in het BIZ-gebied zijn, maar ook sponsoren, “vrienden van” en andere belanghebbenden.


Zakelijke relaties en geïnteresseerden
Wij bewaren de persoonsgegevens van onze (zaken)relaties en geïnteresseerden in verband met onderstaande onderwerpen zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn. In enkele gevallen gelden wettelijke bewaartermijnen die wij uiteraard zullen respecteren. Wij verzamelen persoonsgegevens van zakelijke relaties en geïnteresseerden in het kader van de belangenbehartiging voor onze deelnemers in de meest ruime zin. Deze gegevens bewaren wij gedurende de periode dat men gezien wordt als relatie prospect, stakeholder, belanghebbende, of geïnteresseerde.


Social Media
Als u deelneemt aan social media zoals Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en). Wanneer wij in dit kader persoonsgegevens verwerken, zijn wij ook gebonden aan dit privacy beleid.

 

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over gezondheid en lidmaatschap van een vakbond verwerken wij niet, tenzij met uw toestemming of strikt binnen de grenzen van de wet.

 

Veiligheid
Wij spannen ons maximaal in om uw privacy te waarborgen. In het geval dat, ondanks onze veiligheidsmaatregelen, persoonsgegevens in handen (kunnen) zijn gekomen van derden zonder toegangsrechten, zullen wij u direct informeren, alsmede de Autoriteit Persoonsgegevens.


Verwerking voor en door derden
Wij maken gebruik van de diensten van andere bedrijven. Dat valt onder onze verantwoordelijkheid. Wij sloten en sluiten met deze bedrijven verwerkingsovereenkomsten


Zorgvuldigheid
Wanneer u informatie wilt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij u deze informatie pas geven na een positieve identificatie. U heeft dan recht op:
-       inzage in door ons van u vastgelegde gegevens;
-       correctie of verwijdering;
-       bezwaar tegen bepaalde wijzen van gebruik.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar kunt u indienen via info@valkenburg.biz Wij zullen dan binnen 2 weken reageren.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft dan altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privcaybescherming.

bottom of page