top of page
 • Wie betaalt er mee aan de BIZ?
  Iedere exploitant van een bedrijf gelegen in de zone met de functie horeca, retail of recreatie betaald mee aan de BIZ. In totaal zijn dit ongeveer 275 ondernemers. Door deze grote omvang, is de bijdrage per ondernemer relatief klein en hebben we in totaal toch een budget waar we echt iets mee kunnen.
 • Welke gebied is de zone precies?
  De zone bestaat uit deze straten en het daartussenin liggende centrum: - Cauberg - Daalhemerweg - Neerhem - Broekhem - Nieuweweg - Plenkertstraat Zie onderstaande kaart waarop de deelnememende panden rood gekleurd zijn: Wilt u weten of u in de zone ligt? Dan kunt u ook contact met ons opnemen, dan kunnen wij het voor u nakijken.
 • Hoe hoog is de bijdrage en hoe wordt deze bepaald?
  Bij de bepaling van de tarieven is rekening gehouden met het profijt dat de ondernemers hebben van de verschillende activiteiten. Hiervoor hanteren we verschillende tarieven voor verschillende typen bedrijven. Daarbij houden we ook rekening met de WOZ-waarde van de panden. Bedrijven in panden met een wat hogere waarde (bijvoorbeeld omdat ze in het centrum zijn gelegen), dragen meer bij dan bedrijven met een lagere WOZ-waarde. Zo houden we ook rekening met het profijt vanuit de ligging van een bedrijf. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald aan de hand van de WOZ waarde van je bedrijf. Je ontvangt via de BsgW een gemeentelijke aanslag, net zoals als de aanslag van de waterschapsheffing en onroerend goedbelasting. De gemeente int de bedrage voor de BIZ en maakt deze over aan de BIZ. Hieronder kun je aan de hand van je sectorindeling en WOZ waarde precies het bedrag zien van jouw persoonlijke bijdrage. Het tarief van de BIZ-bijdrage bedraagt voor de gebruiker behorende tot: a. Detailhandel, bij een waarde van: 1. niet meer dan € 150.000: € 250,-- 2. meer dan € 150.000, maar niet meer dan € 250.000: € 350,-- 3. meer dan € 250.000, maar niet meer dan € 350.000: € 500,-- 4. meer dan € 350.000, maar niet meer dan € 500.000: € 750,-- 5. meer dan € 500.000: € 1.000,-- b. Restaurant/bar/café, bij een waarde van: 1. niet meer dan € 150.000: € 300,-- 2. meer dan € 150.000, maar niet meer dan € 250.000: € 450,-- 3. meer dan € 250.000, maar niet meer dan € 350.000: € 600,-- 4. meer dan € 350.000, maar niet meer dan € 500.000: € 750,-- 5. meer dan € 500.0000, maar niet meer dan € 1.000.000,-: € 1.250,-- 6. meer dan € 1.000.000: € 1.750,- c. Logiesverstrekker, bij een waarde van: 1. niet meer dan € 150.000: € 300,-- 2. meer dan € 150.000, maar niet meer dan € 250.000: € 450,-- 3. meer dan € 250.000, maar niet meer dan € 350.000: € 600,-- 4. meer dan € 350.000, maar niet meer dan € 500.000: € 750,-- 5. meer dan € 500.0000, maar niet meer dan € 1.000.000,-: € 1.250,-- 6. meer dan € 1.000.000, maar niet meer dan € 2.500.000,-: € 1.750,- 7. meer dan € 2.500.000,-: € 2.500,-- d. Attractie, bij een waarde van: 1. niet meer dan € 150.000: € 300,-- 2. meer dan € 150.000, maar niet meer dan € 250.000: € 450,-- 3. meer dan € 250.000, maar niet meer dan € 350.000: € 600,-- 4. meer dan € 350.000, maar niet meer dan € 500.000: € 750,-- 5. meer dan € 500.0000, maar niet meer dan € 1.000.000,-: € 1.250,-- 6. meer dan € 1.000.000: € 1.750,- Er wordt een indexering toegepast van 2% per jaar.
 • Voor welke periode is de BIZ actief?
  Een BIZ is actief voor telkens een periode van 5 jaren. Na 5 jaren kan de BIZ worden voortgezet. De bedrijven liggend in de zone dienen telkens opnieuw voor 5 jaren te stemmen hierover.
 • Voor welke periode zit je als ondernemer vast aan een BIZ?
  Een BIZ-plan is wettelijk mogelijk voor maximaal 5 jaar. Daarna moet er weer een nieuw vijfjarenplan worden opgesteld en een draagvlakmeting worden georganiseerd. Het is ook mogelijk om een BIZ-verordening in te trekken. Als minstens 20% van de BIZ af wil, kan de gemeente alle ondernemers zich hierover schriftelijk laten uitspreken. Als blijkt dat minstens 50% de BIZ wil afschaffen, kan de gemeente de verordening intrekken. Hier zitten wel restricties aan vast: het verzoek wordt bijvoorbeeld niet ingewilligd binnen een jaar nadat de verordening is ingegaan.
 • Hoe ziet de totale begroting eruit?
  In totaal bedraagt de beoogde begroting ca. € 177.500,-. Dit is op basis van een schatting die wij hebben ontvangen van de gemeente in eind 2019. I.v.m. de AVG heeft de stichting geen inzicht in de adresgegevens en WOZ waarde van de ondernemingen in de zone. Hier kun je het concept van de begroting downloaden. Let op: dit is slechts een concept (zie info over deelnemersraad).
 • Wie heeft het BIZ plan gemaakt en wie bepaalt uiteindelijk het beleid?
  Het BIZ plan is gemaakt door een zg. kopgroep (zie organisatie en structuur). Zij hebben hierbij de expertise van bureau Seinpost ingeschakeld. Het stichtingsbestuur bepaalt het beleid en de precieze invulling ervan komt tot stand met behulp van adviezen van de deelnemersraad. Via de deelnemersraad kunnen alle bijdrageplichtigen hun input geven. Aan de hand van deze input worden keuzes gemaakt door het bestuur van de BIZ. Initiatieven van de deelnemersraad wordt getoetst of ze binnen het plan en begroting passen, of ze haalbaar zijn en wat het effect op lange termijn ervan is voor alle betrokken sectoren.
 • Worden ook individuele initiatieven mogelijk gemaakt?
  Voor plaatselijke activiteiten die bijvoorbeeld door een bepaalde straat worden georganiseerd, is ook een deel van het budget begroot. Zo bieden we voor iedereen de mogelijkheid om een initiatief "voor de eigen deur" mogelijk te maken of te ondersteunen.
 • Wat is de bijdrage van de gemeente?
  De gemeente heeft zich uitgesproken om de initiatieven van de BIZ zoveel mogelijk te ondersteunen en mogelijk te maken. De gemeente is daarnaast verantwoordelijk voor een belangrijk onderdeel van de BIZ, namelijk het innen van de bijdragen. De ontvangen bijdrage wordt vervolgens in het geheel als subsidie overgemaakt aan de BIZ. De gemeente draagt zelf financieel niet bij aan de BIZ, waardoor de BIZ onafhankelijk is van (bijdragen van) de gemeente.
 • Worden er taken of activiteiten van de gemeente overgenomen door de BIZ?
  Om er zeker van te zijn dat activiteiten van de BIZ aanvullend zijn op de activiteiten die de gemeente uitvoert en om te voorkomen dat hierin taken “stiekem” verschuiven, staat in de uitvoeringsovereenkomst die is ondertekend door gemeente en BIZ een service-level-agreement (SLA). Daarin zijn de inspanningen vastgelegd waartoe de gemeente zich verplicht voor behoud van het algemene onderhoudsniveau.
bottom of page