top of page

Wat is een BIZ?

Per 1 januari 2015 is de Wet op de Bedrijveninvesteringzones (BIZ) een feit. Een BIZ is een afgebakend gebied (zoals een centrum of een bedrijventerrein) waarin ondernemers en/of vastgoedeigenaren samen investeren. Zij ontwikkelen daarvoor samen een plan om de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving te verbeteren. Dit plan geeft inzicht in de activiteiten die worden opgepakt, de organisatie, de werkwijze en welke begroting daarbij hoort. Op het moment dat het plan kan rekenen op voldoende draagvlak, kunnen de ondernemers de gemeente vragen om via een heffing de benodigde middelen bij elkaar te brengen.


Organisatiekracht en economisch sterkere gebieden door de BIZ
Het aantal bedrijveninvesteringszones (BIZ) in Nederland is de afgelopen jaren flink gegroeid. Recent verschenen onderzoeken onder verschillende BIZ’en laten de meerwaarde van dit ‘instrument’ zien (een BIZ is immers geen doel op zich). Samenvattend zorgt de BIZ voor meer organisatiekracht van ondernemers (en/of eigenaren) collectieven. Hierdoor slagen partijen er beter in op de (economische) kwaliteit en uitstraling van gebieden te verbeteren.


Activiteiten voor de BIZ
De activiteiten die door BIZ’en worden opgepakt, zijn zeer divers. Denk aan (basis) activiteiten rondom thema’s als schoon, heel en veilig, extra groen, en de inzet van professionele ondersteuning. Deze ondersteuning varieert van een winkelstraat- tot citycoach en in een aantal gevallen ook teams van professionals. Soms is de ondersteuning meer gericht op strategie, vaak ook is deze sterk operationeel van aard. De praktijk wijst uit dat de grotere BIZ’en relatief veel aan marketing en de organisatie van evenementen besteden.


Door de BIZ-investeringen worden de gebieden aantrekkelijker, zichtbaarder (offline en online), netter en veiliger voor publiek en ondernemers. Een BIZ draagt ook bij een betere organisatie van ondernemers. De BIZ’en vertegenwoordigen de belangen van het gebied en maken het mogelijk om voor een langere periode (conform de looptijd van de BIZ) afspraken te maken met externe partners. Denk hierbij aan het afsluiten van scherpere contracten voor feestverlichting of voor het collectief laten ophalen van bedrijfsafval.


Profijt voor de ondernemer bepaalt de hoogte van de bijdrage
In veel BIZ-en wordt daarbij gekozen voor een vast tarief of een gedifferentieerd tarief. In dat laatste geval wordt er vaak gewerkt met een basisbijdrage en een maximale bijdrage. Via een opslag op basis van (verschillen in) de WOZ-waarde dragen de zogenaamde bijdrageplichtigen dan bij. Een prima werkwijze die voor veel gebieden ook uitstekend werkt.

De mogelijkheden om (nog meer) recht te doen in het verschil aan profijt dat ondernemers hebben van een BIZ, zijn echter veel breder. Zo is het mogelijk om ook onderscheid te maken naar type ondernemers. Zo wordt groen vaak belangrijker gevonden door een detaillist dan door een ondernemer met een reisbureau. Terwijl die laatste ook profijt heeft van een aansprekende vestigingsplaats met een klinkend imago. En horecabedrijven profiteren vaak direct van een evenement terwijl winkeliers pas later de positieve effecten bemerken (denk aan de bijdrage aan een positieve beeldvorming). De BIZ biedt de mogelijkheid om daar in de tariefstelling rekening mee te houden. Daarnaast kan er ook een onderscheid gemaakt worden in het type gebied waar een tarief (of een combinatie van tarieven) voor geldt. Daarmee worden de mogelijkheden om ‘te spelen’ met de bijdrage nog verder vergroot waarmee optimaal ingespeeld kan worden op de meerwaarde die de BIZ levert voor verschillende groepen ondernemers in verschillende type (deel)gebieden.

Wat is een BIZ?: Over
bottom of page